Mac下采用zsh代替bash

# 先切换到 /bin/zsh
chsh -s /bin/zsh

默认的zsh配置不太友好,我们下载一个github上别人配置好的文件(mh-my-zsh)
配置文件网址:https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh
命令:sh -c “$(wget https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)”

注意:采用zsh替代bash后,以前~/.bashrc之类的配置应该写入~/.zshrc中
cat ./bash_profile
将里边的export等信息复制一份到~/.zshrc中

在~/.oh-my-zsh/themes目录中,有大量的主题可供选择,根据不同的爱好,可以自行选择,然后在~/.zshrc中配置即可
打开~/.zshrc,添加一行
# 我自己选择的主题
ZSH_THEME=”af-magic”

安装Powerline fonts
# clone
git clone https://github.com/powerline/fonts.git –depth=1
# install
cd fonts
./install.sh
# clean-up a bit
cd ..
rm -rf fonts

然后关闭终端,再启动终端,配置就生效了。

如若转载,请注明出处:https://www.gavindong.com/1840.html

微信沟通