MB1A MB1B MB1C MB11 MIGO的区别解析

在库存管理模块,MB1A MB1B MB1C MB11 MIGO事务代码可以用作生成收货、发货、转储等物料凭证,经常分不清用哪个事务代码最合适,现在对他们的区别说明一下,有不正确之处欢迎指点。 1.MB1A 生成出货凭证,一般用于消耗类出货...
阅读全文